عنوان
برنامه ريزي مسير ربات با استفاده از الگوريتم مبتني بر نمونه گيري *ARRT
نویسنده (گان)
اميري مهر,علي;محدث خراساني,علي
چکیده مقاله
در اين مقاله الگوريتم مبتني بر نمونه گيري جديدي براي يافتن مسير ربات ارائه شده است. الگوريتم جديد با استفاده از سه استراتژي، به نمونه برداري از محيط مي پردازد. به روز شدن ميزان باياس نسبت به هدف و باياس نسبت به جستجوي محيط هاي کشف نشده در هر مرحله، موجب عملکرد مناسب اين روش در محيط هاي مختلف شده است.

متن کامل مقاله