عنوان
ارائه يک الگوريتم بهينه سازي با ترکيب الگوريتمهاي کلوني مورچگان و بهينه سازي مبتني بر تدريس - يادگيري
نویسنده (گان)
مقدادي,اقدس;اکبرزاده توتونچي,محمد رضا
چکیده مقاله
دو مورد از الگوريتمهاي موفق و کاربردي در حوزه بهينه سازي، الگوريتم هاي کلوني مورچگان و بهينه سازي مبتني بر تدريس - يادگيري مي باشد. در الگوريتم کلوني مورچگان تبادل اطلاعات بدون وجود هيچ ساختارکنترلي متمرکزي، صرفا بر پايه يک ارتباط غير مستقيم از طريق نشانه گذاري بنا شده است. اما در مقابل الگوريتم مبتني بر تدريس - يادگيري با تاکيد بر وجود يک هدايت مرکزي در فاز معلم، از يک روش مستقيم نيز جهت تبادل اطلاعات در فاز شاگرد استفاده مي¬کند. در اين مقاله ايده ترکيب اين دو الگوريتم، جهت بهره گيري همزمان از مزاياي وجود يک هدايت مرکزي در کنار تبادل اطلاعات مستقيم و غير مستقيم اعضاء جمعيت مطرح و با ترکيب سري اين دو روش يک الگوريتم جديد با نام اختصاري TLBO-ACOR جهت حل مسايل بهينه سازي در فضاي پيوسته پيشنهاد شده است. جهت ارزيابي اين الگوريتم نيز از تعدادي توابع استاندارد پايه و توابع محک CEC2005 استفاده شده است. نتايج بدست آمده از اين ارزيابي، نشان دهنده کارايي قابل قبول الگوريتم TLBO-ACOR و همچنين افزايش چشمگير سرعت در رسيدن به جواب بهينه سراسري توابع استاندارد پايه مي باشد.

متن کامل مقاله