عنوان
بهبود کيفيت سرويس براي ارسال صوت روي شبکه‌هاي محلي بي‌سيم از طريق رويکرد بين‌لايه‌اي مبتني بر الگوريتم‌هاي سازگاري نرخ
نویسنده (گان)
نصر ,زهرا;قاسمي,عبدالرسول
چکیده مقاله
سرويس انتقال صوت بر روي IP (VoIP) در شبکه‌هاي محلي بي‌سيم (WLAN) به‌عنوان يک برنامه کاربردي در حال ظهور است. از آنجا که معماري اين شبکه‌ها براي انتقال داده طراحي شده است، بهبود و افزايش کيفيت سرويس برنامه‌هاي کاربردي بلادرنگ مانند VoIP نياز است. از طرفي الگوريتم‌هاي سازگاري نرخ در استاندارد IEEE 802.11 با مديريت نرخ ارسال در لايه MAC، بر پارامتر‌هاي کيفيت سرويس VoWLAN موثر هستند. در اين مقاله، ابتدا الگوريتم سازگاري نرخ کارآمدي جهت تضمين کيفيت سرويس VoWLAN ارائه‌شده است. سپس با بهره‌گيري از رويکرد بين لايه‌اي، روشي براي بهبود کيفيت سرويس VoIP ارائه شده است. در اين روش، با معرفي يک عامل ارتباطي بين لايه MAC و لايه کاربرد؛ مقدار R-Factor از طريق پروتکل RTCP محاسبه شده است. متناسب با مقدار بدست آمده، از الگوريتم سازگار نرخ کارامد در لايه MAC و کدگذار - کدگشا مناسب در لايه کاربرد، استفاده شده است. شبيه سازي با سناريوهاي متفاوت براي پنج الگوريتم‌ سازگاري نرخ و کدگذار - کدگشا‌‌ها‌ي مختلف، با شبيه‌ساز NS-3 اجرا شده است. نتايج شبيه‌سازي نشان داد، الگوريتم سازگاري نرخARF براي ترافيک‌هاي پايين و CARA براي ترافيک‌هاي بالا کارآمدتر است. همچنين روش جديد ارائه شده مبتني بر رويکرد بين لايه‌اي، مي‌تواند کيفيت ‌سرويس VoWLAN را پايدار و بهينه نمايد.

متن کامل مقاله