عنوان
شناسايي صداي آژير خودروهاي ويژه با استفاده از شبکه‎هاي عصبي
نویسنده (گان)
رمضاني,عادله;احمدي فر,حميدرضا;,
چکیده مقاله
خودروهاي ويژه براي اينکه مورد توجه قرار بگيرند از علائم هشدار دهنده‌ي ديداري و شنيداري(مانند آژير) استفاده مي‌کنند، اما در برخي موارد اين علائم توسط رانندگان ساير خودروها دريافت نمي‌شوند و يا به دليل قرمز بودن چراغ راهنمايي، خودروهاي ويژه موفق به عبور به موقع از تقاطع‌ها نمي‌گردند. اين امر مي‌تواند منجر به موقعيت‌هاي خطرناک ترافيکي و تأخيرهاي غيرقابل قبولي براي خودروهاي ويژه شود. آژير، متداول‌ترين روش اعلام حضور خودروي ويژه است. در اين مقاله، دو روش جستجوي ضربه و تبديل فوريه‌ي سريع براي استخراج ويژگي و دو روش طبقه‎بندي الگوي شبکه‌ي عصبي مصنوعي، پرسپترون چندلايه و يادگيري به روش چندي‌سازي برداري1 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از شبيه‎سازي نشان‎داد که ترکيب روش جستجوي ضربه و شبکه‌ي عصبي يادگيري چندي‌سازي برداري، قدرت تشخيص به ميزان %7/94 را ارائه مي‌دهد و داراي نتايج بهتري نسبت به ساير ترکيب‎هاي مورد آزمايش است.

متن کامل مقاله