عنوان
يک پايگاه داده براي گرافولوژي
نویسنده (گان)
عربيان,حوريه;قدس,وحيد
چکیده مقاله
گرافولوژي ، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي بر اساس نوشتن است. آگاهي از اين علم مي¬تواند موارد استفاده زيادي در جامعه داشته باشد. در اين مقاله، يک پايگاه داده دست نوشته هاي فارسي براي گرافولوژي معرفي مي¬شود. داده¬هاي جمع آوري شده شامل 140 نمونه دستخط از دو گروه دانشجويان دانشگاه جامع علمي کاربردي و مددجويان زندان شهر سمنان مي¬باشد. ضمن اخذ دستخط، افراد شرکت کننده در اين تحقيق، پرسشنامه شخصيتي MMPI 71 سوالي راتکميل نمودند و 11 پارامتر روانشناختي استخراج شده از پرسشنامه مذکور در کنار دستخط هر فرد ارايه شده است. داده هاي اين پايگاه داده در تحقيقات گرافولوژي دست نوشته¬هاي فارسي قابل استفاده مي¬باشد.

متن کامل مقاله