عنوان
کاربرد رايانش ابري در داده بزرگ
نویسنده (گان)
عنايتي,الهام
چکیده مقاله
داده بزرگ يک اصطلاح براي مجموعه¬هاي داده خيلي بزرگ است که از نظر ساختار، پيچيدگي و منابع توليد بسيار متنوع هستند و ذخيره و آناليز آنها کار پيچيده¬اي است. رايانش ابري يک تکنولوژي قدرتمند براي اجراي محاسبات پيچيده و سنگين است. رايانش ابري نياز به استفاده از سخت¬افزارهاي گران را حذف نموده و فضاي محاسباتي و نرم¬افزار مورد نياز را در اختيار کاربر قرار مي¬دهد. رشد روزافزون حجم داده و ايجاد داده بزرگ از طريق رايانش ابري در سال¬هاي اخير در بسياري از کاربردها ديده شده است. داده بزرگ چالش مهمي است که احتياج به زيرساختي قوي براي اطمينان از انجام موفق پردازش¬ها و آناليزهاي مورد نياز دارد. موضوع حايز اهميت اين است که چگونه مي¬توان از زيرساخت رايانش ابري براي دسترسي، پردازش و آناليز داده بزرگ استفاده نمود. در اين مطالعه به تعريف، خصوصيات و دسته¬بندي داده بزرگ در چارچوب رايانش ابري پرداخته شده است و کاربرد زيرساخت رايانش ابري براي آناليزهاي داده بزرگ مورد بررسي قرار گرفته است.

متن کامل مقاله