عنوان
تحليل توان الگوريتم رمز AES با استفاده از طبقه بند ماشين بردار پشتيبان
نویسنده (گان)
بيات,مجيد;يوسفي,حامد;خورسندي,نادر;باقري,نصور;ابراهيم پور,رضا
چکیده مقاله
حملات کانال جانبي، حملاتي هستند که با استفاده از مصرف توان سخت افزار، زمان اجراي الگوريتم رمز، تشعشعات الکترومغناطيسي و غيره مي توانند اطلاعات مخفي الگوريتم رمز را بدست آورند. حملات الگو نيز حملاتي هستند که بر اساس تشکيل الگوي يک داده مياني عمل مي کنند. ولي با توجه به نويزي بودن اطلاعات بدست آمده از کانال جانبي ميزان موفقيت در دست يابي به مقدار مياني در هنگام مخفي بودن کليد، کاهش مي يابد. يکي از مراحل آشکار سازي کليد رمز، بدست آوردن وزن همينگ يک مقدار مياني از الگوريتم رمز در حين انجام عمل رمزنگاري است که با کليد رمز نيز ترکيب شده است. يکي از روشهاي بدست آوردن کليد رمز استفاده از تکنيکهاي يادگيري ماشين مي باشد. اين مقاله با ارائه يک طبقه بند مبتني بر ماشين بردار پشتيبان و بهره گيري از الگوي توان براي وزن همينگ خروجي S-Box در حضور نويز با هدف تشخيص وزن همينگ يک مقدار مياني مي پردازد. نتايج نشان مي دهد که اين طبقه بند با نرخ بازشناسي بالايي مي تواند وزن همينگ يک مقدار مياني از الگوريتم را تشخيص دهد.

متن کامل مقاله