عنوان
حذف نويز تصاوير با استفاده از الگوريتم بهبود يافته تطبيق بلوک و فيلتر سه بعدي
نویسنده (گان)
مهدي زاده همت آبادي,امير;حسيني فاطمي,محمد رضا
چکیده مقاله
حذف نويز از تصاوير ديجيتال يکي از مهم¬ترين مسائل مورد بحث در پردازش تصوير مي¬باشد. تمرکز اصلي در اين مقاله بر روي حذف نويز تصاوير سياه و سفيد مي¬باشد. روشي را که براي اين منظور مورد استفاده قرار مي¬دهيم استفاده از الگوريتم تطبيق بلوک و فيلتر سه بعدي براي حذف نويز مي¬باشد. در ادامه روشي براي بهبود الگوريتم حذف نويز تطبيق بلوک و فيلتر سه بعدي ارائه مي¬شود. در اين روش نشان داده مي¬شود که با استفاده از الگوريتم sub pixel و تغيير ماهيت تطبيق بلوک مي¬توان در سطوح مختلف نويز به عملکردي بهتر از روش تطبيق بلوک و فيلتر سه بعدي دست يافت. با توجه به سطح نويز اضافه شده به تصوير، علاوه بر بهبود نسبت پيک سيگنال به نويز، کيفيت تصوير نيز افزايش مي¬يابد.

متن کامل مقاله