عنوان
رديابي دقيق اشياء متحرک بر اساس اطلاعات حرکت و الگوريتم k-means اتوماتيک
نویسنده (گان)
خاني,حامد;کرمياني,عزيز;فرج زاده,ناصر
چکیده مقاله
رديابي اشياء متحرک يکي از پرکاربردترين مقوله¬ها در حوزه بينايي ماشين مي¬باشد که در طول دهه¬هاي اخير توجه محققان زيادي را به خود جلب کرده است. در اين مقاله روشي جديد براي رديابي چندين شي متحرک بصورت همزمان ارائه مي¬کنيم. براي اين کار ابتدا از اطلاعات حرکت مربوط به نقاط ويژگي خوب براي رديابي براي بدست آوردن نقاط ويژگي مرتبط به اشياء متحرک استفاده خواهيم کرد. پس از اينکه نقاط ويژگي مرتبط به اشياء متحرک را مشخص کرديم با استفاده از الگوريتم خوشه¬بندي k-means که در آن تعداد کلاسترها بدون داشتن اطلاعات قبلي در مورد تعداد و نوع اشياء بصورت اتوماتيک تخمين زده مي¬شود به خوشه¬بندي نقاط ويژگي بعنوان اشياء متحرک مجزا خواهيم پرداخت. نتايج روش پيشنهادي نشان دهنده دقت بالا براي تخمين تعداد اشياء متحرک موجود در صحنه و رديابي سريع آن¬ها دارد.

متن کامل مقاله