عنوان
ارائه‌ي زبان و ابزار جهت مدل‌سازي معماري سيستم‌هاي سازماني مبتني بر وب
نویسنده (گان)
رسول‌زاده,شيوا;زماني,بهمن
چکیده مقاله
سيستم‌هاي سازماني نسبت به ساير سيستم‌هايي که با قوانين کسب‌وکار سروکار دارند، پيچيدگي بيشتري داشته و حجم اطلاعاتي که بايد به‌صورت پايدار در اين سيستم‌ها نگهداري شده و به‌شکل همروند و يکپارچه توسط کاربران قابل‌دستيابي باشند، بسيار زياد است. اين ويژگي‌ها موجب شده که طراحي معماري سيستم¬هاي سازماني از اهميت بسياري برخوردار شود. بدين منظور، الگوهاي معماري سيستم¬هاي سازماني مجموعه¬ايي مناسب از ايده¬هاي طراحي است که توسط خبرگان تدوين گشته و طراح مي¬تواند از آن‌ها استفاده کند. مجموعه‌اي از اين الگوها توسط مارتين فاولر تعريف شده است که بر اساس اين الگوها، در اين مقاله زباني خاص قلمرو براي طراحي معماري سيستم‌هاي سازماني مبتني بر وب ارائه ‌شده است. ابتدا، اين زبان بر اساس مجموعه الگوهاي معماري سيستم‌هاي سازماني، با استفاده از يک نمايه‌ي يوام‌ال تعريف شده است. سپس افزونه‌ايي در ابزار RSA (Rational Software Architect) ايجاد شده است که با استفاده از استريوتايپ‌هاي نمايه‌ي مذکور ، ساختار و رفتار الگوهاي انتخاب‌شده، پياده‌سازي شده‌اند. درنهايت، از اين زبان و ابزار براي طراحي يک سيستم خريد الکترونيکي استفاده شده است تا کاربردي بودن آن‌ها مشخص شود.

متن کامل مقاله