عنوان
روشي براي ارزيابي سازگاري مدل تغييرپذيري سطح معماري در خط توليد سرويس¬گرا
نویسنده (گان)
خوشنويس,صديقه;شمس,فريدون
چکیده مقاله
در خط توليد سرويس¬¬گرا مانند هر سيستم ديگري، در اثر بروز تغيير يا خطا، ممکن است برخي از فرآورده هاي سطح دامنه يا سطح کاربرد دچار ناسازگاري شوند. براي حفظ سازگاري در اين خط توليد، بايد ناسازگاري در درجه اول تشخيص داده شود، سپس محل دقيق آن يافته شده و نهايتاً رفع شود. تا کنون روشي براي بررسي سازگاري مدل تغييرپذيري سطح معماري دامنه در خط توليد سرويس گرا ارائه نشده است و کارهاي پيشين تنها به بررسي سازگاري مدل ويژگي پرداخته¬اند. در اين مقاله با تمرکز بر سه نوع ناسازگاري «افزونگي»، «ناهنجاري» و «تناقض» در مدل تغييرپذيري سطح معماري دامنه در خط توليد سرويس¬گرا، روشي ارائه مي-دهيم که توسط آن ناسازگاري¬هاي فوق به صورت خودکار تشخيص داده مي¬شوند. براي اين کار از روش¬هاي صوري و زبان و تحليلگر Alloy بهره گرفتيم. نتايج اين تحقيق نشان مي¬دهند که روش پيشنهادي مي¬تواند با موفقيت کامل، همه انواع ناسازگاري¬هاي فوق را تشخيص دهد.

متن کامل مقاله