عنوان
معرفي يک گيت برگشت پذير جديد براي طراحي مدارهاي جمع کننده و تفريق کننده در سيستم هاي مبتني بر نانوتکنولوژي
نویسنده (گان)
مقيمي,شکوفه;رشادي نژاد,محمدرضا
چکیده مقاله
در سالهاي اخير، توجه محققان به طراحي مدارهايي با هدف کاهش اتلاف انرژي، بهينه سازي مصرف توان، کاهش مساحت مدار تا مقياس نانو، و حداقل سازي حرارت توليدي توسط مدار جلب شده است. منطق برگشت پذير نقش مهمي در طراحي مدارهاي ديجيتالي ايفا مي کند، به طوري که در سيستم هاي مبتني بر نانوتکنولوژي، پردازش کوانتومي، و طراحي مدارهاي CMOS با توان مصرفي کم کاربرد گسترده اي از خود نشان داده است. در اين مقاله، يک گيت برگشت پذير جديد 4×4 به نام MR معرفي شده است که به تنهايي قادر است به عنوان مدارهاي جمع¬کننده و تفريق گر تک بيتي مورد استفاده قرار گيرد. پياده سازي ترانزيستوري گيت پيشنهادي با استفاده از تکنولوژي CMOS و هم چنين نمايش کوانتومي اين گيت ارائه شده است. با بهره گيري از گيت MR مدار تمام جمع کننده/ تفريق گر تک بيتي و سپس تمام جمع کننده/ تفريق گر هشت بيتي موازي ارائه مي شود. مدارهاي پيشنهادي از نظر تعداد ترانزيستور مورد استفاده، تعداد ورودي هاي ثابت ، تعداد خروجي هاي بلا استفاده، تعداد گيت برگشت پذير مورد نياز، و هزينه کوانتومي در مقايسه با مدارهاي نظير پيش از خود بهبود يافته است. سيگنال هاي خروجي حاصل از پياده سازي ترانزيستوري گيت MR با استفاده از نرم افزار H-Spice بيا گر صحت عملکرد مدار ارائه شده مي باشد.

متن کامل مقاله