عنوان
فرايندي براي تشخيص و پيشنهاد خودکار الگوهاي تبديل
نویسنده (گان)
پناهنده,مهسا سادات;زماني,بهمن
چکیده مقاله
يکي از جنبه‌هاي مهم در روش‌هاي مدل‌رانده، تبديل مدل است. دغدغه‌ي اصلي يک طراح در اين روش‌ها نوشتن تبديل‌هاي با کيفيت مي‌باشد. استفاده از الگوهاي تبديل به‌جا و مناسب در توليد تبديل مدل، سبب بهبود ساختار و کيفيت تبديل‌هاي توليدي مي‌شود. در اين مقاله فرايندي ارائه مي‌شود که در تشخيص و پيشنهاد خودکار الگوهاي تبديل و نيز اعمال اين الگوها بر روي مدل طراحي تبديل به کمک طراح مي‌آيد. فرايند پيشنهادي، لزوم استفاده از يک الگوي تبديل، تشخيص الگو و پيشنهاد استفاده از الگوهاي متناسب با ساختار يک تبديل را به‌طور خودکار انجام مي‌دهد. اين عمل بر روي مدل طراحي تبديل و بر اساس مفهوم الگوهاي تبديل انجام مي‌شود. با اعمال الگوهاي پيشنهاد شده در اين فرايند بر روي يک مدل طراحي تبديل، مدل جديدي مبتني بر الگوهاي تبديل، توليد مي‌شود. مدل طراحي تبديل مبتني بر الگوها سبب توليد تبديلي با کيفيت و کارايي بيشتر، قابليت استفاده مجدد، سادگي بيشتر و زمان اجراي کمتر مي‌شود. در اين مقاله ارزيابي فرايند پيشنهادي به‌‌صورت غيردستي و بر اساس اندازه‌گيري پارامترهاي کيفي تبديل، مانند سادگي، وجود تکرار و افزونگي در تبديل، زمان اجراي يک تبديل و ميزان حافظه مصرفي انجام شده است.

متن کامل مقاله