عنوان
بهبود مکانيزم سلسله مراتبي در کنترل سيستم شبکه هاي خدمات غيرمتمرکز
نویسنده (گان)
محمد خانلي,ليلي;رضوي,سيد ناصر;طهماسب پور,قادر
چکیده مقاله
امروزه به دليل اينکه خدمات ارائه شده روي شبکه ها تنوع بسيار بالايي دارند شاهد افزايش کاربران و رشد بالاي فيزيکي شبکه ها هستيم و ارائه کنندگان خدمات بدليل افزايش کاربران مجبور هستند براي تامين نياز آنها به طرف شبکه هاي خدمات غيرمتمرکز بروند اما اين نوع شبکه ها داراي چالش ها و مشکلاتي هستند. اساسي ترين چالش در شبکه هاي خدمات غيرمتمرکز ̨ کنترل آنها است و مهم ترين عمل کنترلي، توازن بار در چنين سيستم هايي مي باشد. يکي از کارآمدترين مکانيزم ها در کنترل شبکه هاي خدمات غيرمتمرکز ساختار سلسله مراتبي است. يکي از الگوريتم هاي ايجاد ساختار سلسله مراتبي در شبکه هاي بدون ساختار، mycoload است که خودسازمان‌‌ده و الهام گرفته شده از طبيعت است. در اين مقاله هدف، بهبود همگرايي گره هاي شبکه و زمان پاسخ به درخواست ها و سربار اعمالي به شبکه در الگوريتم mycoload است. الگوريتم بهبود‌يافته براي کنترل محيط هاي محاسبات ابري توزيع شده و ساير محيط هاي توزيع شده ي بدون ساختار و توپولوژي خاص با مقياس بزرگ و پيچيده، ايده آل و کارآمد است. شبيه سازي هاي انجام شده در مقاله ميزان بهبود ويژگي هاي عنوان شده را نشان مي دهد.

متن کامل مقاله