عنوان
انتخاب سرويس مبتني بر الگوريتم اصلاح شده قطرات هوشمند آب
نویسنده (گان)
محمد خانلي,ليلي;داننده حکم آبادي,ندا;محمد خانلي,مهدي
چکیده مقاله
امروزه با توجه به رشد محاسبات سرويس¬گرا، پاسخ¬گويي به درخواست¬هاي پيچيده کاربران با انتخاب يک سرويس منفرد يا ترکيب چند سرويس منفرد (و يا مرکب) با هم و توليد يک سرويس مرکب انجام مي¬پذيرد. از آنجايي که سرويس¬هاي وب فراواني عملکرد يکساني دارند، معيارهاي کيفيت خدمات (QoS) مانند زمان پاسخ و دسترسي¬پذيري اهميت فراواني در متمايز کردن اين سرويس¬ها از هم دارند. بنابراين مي¬توان سرويس¬هاي مناسب را با در نظر گرفتن معيارهاي QoS آن¬ها طوري انتخاب کرد که اولا محدوديت¬هاي کيفي کاربر برآورده شود و ثانيا از لحاظ کيفيت کلي، کاراترين سرويس مرکب ممکن توليد شود و اين همان تعريف مسئله انتخاب سرويس مبتني بر QoS است. مقياس¬پذيري، با افزايش تعداد وظايف موجود در درخواست کاربر و همچنين با افزايش تعداد سرويس¬هاي نامزد، مهم¬ترين معيارهاي ارزيابي يک راه¬کار انتخاب سرويس مبتني بر QoS است. راه¬کار پيشنهادي با طراحي تابع مکاشفه محلي سازگار با مسئله انتخاب سرويس، جستجوي محلي مبتني بر الگوريتم شبيه-سازي ذوب فلزات و تغيير استراتژي انتقال خاک به تکرارهاي بعدي الگوريتم قطرات هوشمند آب (IWD)، براي حل مساله انتخاب سرويس مبتني بر QoS طراحي شده است. نتايج آزمايشات حاکي از آن است که راه¬کار پيشنهادي به طور قابل توجهي مقياس¬پذيرتر از راه¬کارهاي ديگر است.

متن کامل مقاله