عنوان
ارزيابي ميزان بهره‌گيري چارچوب‌هاي سرويس‌گراي زکمن از مفاهيم سرويس‌گرايي به کمک معماري سرويس مؤلفه‌اي
نویسنده (گان)
رشادي,نيما;حقيقي,حسن
چکیده مقاله
چارچوب‌هاي متعددي براي استفاده و بکارگيري از مفاهيم سرويس‌گرايي در حوزه معماري سازماني ارائه شده‌اند. از اصلي‌ترين اين چارچوب‌ها مي‌توان به چارچوب‌هاي‌ سرويس‌گرايي زکمن اشاره کرد که مفاهيم سرويس‌گرايي را به چارچوب زکمن وارد کرده‌اند. اما سوال مهمي که در اين زمينه مطرح مي‌گردد، اين است که هر يک از چارچوب‌هاي ارائه شده تا چه ميزان در بهره‌گيري از مفاهيم سرويس‌گرايي موفق عمل کرده‌ و ابعاد مختلف اين حوزه را پوشش داده‌ است. به طور طبيعي، براي پاسخ‌گويي به اين سوال نياز به تعريف معيارهايي بوده تا بعنوان ترازويي جهت سنجش و ارزيابي استفاده شود. معماري سرويس‌ مؤلفه‌اي يکي از مدل‌هاي مهم در حوزه سرويس‌گرايي محسوب مي‌شود و به‌دليل اينکه اين مدل، توصيفي جامع و همه جانبه از مفاهيم سرويس‌گرايي ارائه مي‌دهد، انتخاب مناسبي جهت کمک به ارزيابي چارچوب‌هاي توسعه‌يافته سرويس‌گرا مي‌باشد. در اين مقاله، پس از مرور کلي معماري سرويس مؤلفه‌اي و شناسايي اجزا و مفاهيم اصلي اين معماري، به ارزيابي سه چارچوب‌ انتخاب شده از چارچوب‌هاي سرويس‌گراي زکمن، براساس معماري سرويس مؤلفه‌اي پرداخته مي‌شود.

متن کامل مقاله