عنوان
بهره گيري از روش نزديکترين همسايه براي تشخيص عوارض ناخواسته ي دارويي
نویسنده (گان)
پناهي,مينا;هراتي زاده,سامان
چکیده مقاله
شناسايي وقايع ناخواسته ي دارويي همواره از اهميت زيادي در مسائل بهداشت عمومي برخوردار بوده است. چراکه بي توجهي به اين موضوع مي تواند صدمات جبران ناپذيري را در بر داشته باشد. وقايع ناخواسته ي دارويي در دو مرحله شناسايي مي شوند. مرحله ي اول، قبل از ورود دارو به بازار و مرحله ي دوم پس از ورود دارو به بازار و با بازخوردي که از مصرف داروها گرفته مي شود. در هر دو مرحله، روش هاي داده کاوي نقش مهمي را در کشف وقايع ناخواسته ي دارويي به عهده دارند که هر کدام از روش هاي پيشنهادي مزايا و معايب خاص خود را دارند. يکي از پرکاربردترين روش ها جهت شناسايي سيگنال هاي ايمني در مرحله ي دوم، استفاده از روش استخراج قواعد انجمني مي باشد. در اين مقاله سعي بر اين است که با ارائه ي روشي جديد بتوان به شناسايي وقايع ناخواسته ي دارويي پرداخت و بنا بر مطالعات و مشورت هايي که با متخصصان اين حوزه انجام شد، روش نزديکترين همسايه براي پيش بيني عوارض پيشنهاد گرديد. در اين روش پيشنهادي، با تعريف معيار فاصله ي همسايگي و همچنين وزن دار کردن همسايه ها و استفاده از احتمال رويداد عوارض به جاي تعداد تکرار عوارض، نتايج بسيار مثبتي به دست آمد. در نهايت اين نتيجه حاصل گرديد که روش پيشنهادي ارائه شده در اين مقاله، در مقايسه با روش استخراج قواعد انجمني از خطاي بسيار کمتري برخوردار است. از آنجايي که روش استخراج قواعد انجمني يکي از پرکاربردترين روش ها براي شناسايي سيگنال هاي ايمني مي باشد، اميد است با نتايج مطالعات اين مقاله تغييري مثبت در جهت شناسايي وقايع ناخواسته ي دارويي فراهم آيد.

متن کامل مقاله