عنوان
برچسب‌گذاري نقش معنايي با استفاده از تجزيه‌ي نحوي وابستگي و طبقه‌ي معنايي اسامي
نویسنده (گان)
متشکر آراني,زهره;عبدالله زاده بارفروش,احمد
چکیده مقاله
در اين مقاله روشي براي استخراج نقش‌هاي معنايي بدون در اختيار داشتن پيکره‌ي حاوي نقش‌هاي معنايي بررسي مي‌شود. با استفاده از پيکره‌هاي موجود، اطلاعاتي که در سطوح پايين‌تر پردازش متن هستند، مانند اطلاعات نحوي، ريخت‌شناسي و طبقه‌ي معنايي کلمات براي استخراج نقش‌هاي معنايي به کار گرفته مي‌شوند. روش پيشنهادي يک روش مبتني بر قواعد است که به زيرمجموعه‌ي خاصي از افعال يا اسامي محدود نمي‌شود. در اين روش با استفاده از برچسب نحوي وابستگي، روابط در درخت وابستگي، دسته‌بندي معنايي اسامي و ويژگي‌هاي ريخت‌شناسي اجزاي جمله، سه‌تايي‌هاي نشان‌دهنده‌ي نقش‌هاي معنايي استخراج مي‌شوند. نتايج به دست آمده روي زبان فارسي نشان مي دهد که ويژگي‌هاي به کار گرفته شده در غياب پيکره‌هاي حاوي نقش معنايي و يا در حوزه‌هايي که آن‌ها نقص دارند، استخراج نقش‌هاي معنايي را ممکن مي‌سازند. همچنين در زبان‌هايي که داراي پيکره‌ي حاوي نقش‌هاي معنايي باشند، در کنار منابع معنايي براي بهبود نتايج، و نيز در توليد پيکره‌ي نقش‌هاي معنايي قابل بهره‌گيري هستند. در انتها روشي براي تبديل سه‌تايي‌هاي نقش معنايي به يک مدل گرافي با هدف تجزيه‌ي معنايي متن پيشنهاد مي‌شود.

متن کامل مقاله