عنوان
روشي جديد براي پيش تعليم شبکه عصبي برمبناي ماشين بولتزمان ‏عميق به منظور افزايش سرعت آموزش و دقت در بازشناسي واج
نویسنده (گان)
ذوقي,تکتم;همايون پور,محمد مهدي
چکیده مقاله
شبکه‌هاي عصبي عميق داراي کاربردهاي فراواني در پردازش گفتار مي‌باشند. در صورتي که اين شبکه‌ها به صورت تصادفي ‏مقداردهي اوليه شوند به جواب درست همگرا نخواهند شد، چراکه داراي تعداد پارامترهاي فراواني مي‌باشند. روش‌هاي متعددي براي ‏پيش-تعليم شبكه‌هاي عصبي عميق مطرح شده است که باعث همگرا شدن شبکه مي‌شوند. پيش-تعليم شبكه‌هاي عصبي مي‌تواند ‏هم بر مبناي شبكه باور عميق و هم ماشين بولتزمان عميق انجام گيرد. در اين مقاله شبکه عصبي عميق با روش پيش-تعليم جديدي ‏که بر مبناي ماشين بولتزمان عميق مي‌باشد، آموزش مي‌بيند. در نهايت خروجي شبكه عصبي پس از پيش-تعليم توسط روش ارائه ‏شده، براي طبقه بندي واج‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نتايج تجربي بر روي دادگان گفتار تيميت بيانگر آن است که روش ارائه ‏شده براي كاربردهاي بازشناسي واج مناسب مي باشد. همچنين آزمايشات نشان داده است که روش‌ ارائه شده بر مبناي ماشين ‏بولتزمان عميق به كاهش خطاي عمومي سيستم و افزايش كارائي آن كمك مي‌كند و از طرفي باعث همگرائي سريع‌تر شبکه عصبي ‏عميق مي‌شود.‏

متن کامل مقاله