عنوان
برون سپاري امن محاسبات نوروني روي‌ داده‌هاي توزيع شده
نویسنده (گان)
کرمي,سروش;صادقيان,بابک;نيک صفت,سلمان
چکیده مقاله
در اين مقاله به حل مسئله‌ي حفظ حريم خصوصي در شبکه هاي عصبي مي پردازيم. مسئله حريم خصوصي موردنظر بدين شکل است که ورودي هاي شبکه عصبي توسط يک يا چند نفر متفاوت فراهم مي شود که به ديگران اعتماد نداشته و حاضر نيستند داده هاي خود را در اختيار فرد ديگري بگذارند. از سوي ديگر شبکه عصبي موردنظر محرمانه است و مايل نيستيم آن را در اختيار شرکت کنندگان بگذاريم، اما مايليم برخي افراد که مجاز به دريافت خروجي هستند، نتيجه محاسبه اين شبکه عصبي بر روي ورودي ها را بفهمند. در اين مقاله محاسبات شبکه ي عصبي از طريق نورون هايي با تابع محرک سيگموئيدي موردنظر است. در طرحي که پيشنهاد کرده ايم تعداد تعاملات بين شبکه عصبي و طرفين به حداقل رسيده است. اين طرح در مقابل حمله کنندگان شبه درستکار امن بوده و در برابر حمله حساسيت از خود مقاومت نشان مي دهد.

متن کامل مقاله