عنوان
بهبود طول عمر شبکه¬هاي حسگر بي¬سيم با استفاده از سيستم فازي بهينه شده توسط الگوريتم کلوني مورچگان
نویسنده (گان)
ايزدي قدوسي,زهرا;شعرباف تبريزي,سعيد
چکیده مقاله
در اين مقاله به منظور کاهش ميزان مصرف انرژي و افزايش طول عمر شبکه، سيستمي بر پايه منطق فازي مطرح شده است، اين سيستم درجه کيفيتي براي هر مسير با اعمال دو پارامتر ورودي، تعداد پرش هاي صورت گرفته و ميزان انرژي نودهاي تشکيل دهنده آن، نمايش ميدهد. همچنين با پيشنهاد دو روش، وزن دار نمودن قوانين فازي توسط فرد خبره و استفاده از الگوريتم کلوني مورچگان به منظور انتخاب قوانين فازي بهينه، عملکرد سيستم فازي را بهبود بخشيده ايم. نتايج شبيه سازي ها و مقايسات انجام شده با نرم افزار OPNET و MATLAB نشان ميدهد که سيستم فازي بهبود يافته توسط الگوريتم کلوني مورچگان عملکرد بهتري داشته است و توانسته است 32 درصد طول عمر شبکه را در مقايسه با سيستم پيشنهادي وزن دار شده بهبود ببخشد.

متن کامل مقاله