عنوان
انتخاب ويژگي و بهينه سازي پارامترهاي SVM با استفاده از الگوريتم جستجوي گرانشي باينري
نویسنده (گان)
باسره,زينب;گلزاري هرمزي,شهرام;حريفي,عباس
چکیده مقاله
در اين مقاله، الگوريتم جستجوي گرانشي باينري براي انتخاب ويژگي و بهينه سازي پارامترهاي ماشين بردار پشتيبان جهت طبقه بندي افراد سالم و بيماران مبتلا به صرع استفاده شده است. انتخاب صحيح ويژگي ها و پارامترهاي اين طبقه بند بر نتيجه تشخيص تا حد زيادي تاثير مي گذارد. همچنين، کاهش ابعاد ويژگي ها از منظر فضاي لازم براي ذخيره و زمان مورد نياز جهت اجراي الگوريتم هاي طبقه بندي نيز حائز اهميت مي باشد. در اين تحقيق از داده EEG افراد سالم و بيماران مبتلا به صرع استفاده شده است. انتخاب ويژگي و بهينه سازي پارامترهاي SVM بصورت همزمان و گام به گام پياده سازي شده است. نتايج نهايي نشان داده اند که انجام اين مراحل بصورت همزمان نسبت به گام به گام به نتايج بهتري از نظر دقت، حساسيت، خصوصيت و زمان اجرا مي انجامد.

متن کامل مقاله