عنوان
مقايسه خوشه بندي با واگرايي برگمن و خوشه بندي با واگرايي برگمن کامل
نویسنده (گان)
استواري,پريسا;اديبي,پيمان
چکیده مقاله
استفاده از واگرايي برگمن براي خوشه بندي اخيراً مورد توجه محققين قرار گرفته است. واگرايي برگمن دامنه ي گسترده اي از توابع فاصله از جمله فاصله اقليدسي، واگرايي کالبک-ليبر، فاصله ماهالانوبيس، و ... را در بر مي گيرد، و از اين رو ابزاري مناسب براي خوشه بندي با انواع فواصل محسوب مي شود. واگرايي برگمن به جهت محورهاي مختصات وابسته است، که اين نقص توسط واگرايي برگمن کامل برطرف گرديده است. در اين پژوهش، کيفيت عملکرد الگوريتم هاي خوشه بندي سخت و نرم براي خوشه بندي با واگرايي برگمن و برگمن کامل بررسي شده است. يکي از خصوصيات مهم واگرايي برگمن اين است که يک رابطه نزديک و يک به يک ميان اعضاي واگرايي برگمن با اعضاي توزيع هاي خانواده نمايي وجود دارد. بدين ترتيب مي توان از توزيع هاي خانواده نمايي به عنوان معيار فاصله برگمن در خوشه بندي بهره برد. اين خصوصيت براي اعضاي واگرايي برگمن کامل نيز وجود دارد. در بسياري از مسائل خوشه بندي دانشي در مورد توزيع زيربنايي مولد نمونه داده ها موجود است. در اين پژوهش همچنين نشان داده مي شود در چنين شرايطي که توزيع مولد نمونه داده ها معلوم است، استفاده از اين توزيع به عنوان معيار فاصله برگمن، مي تواند در کيفيت خوشه بندي تاثير مثبت داشته باشد.

متن کامل مقاله