عنوان
حمله برخورد-نزديک بر روي تابع درهم‌سازي Skein
نویسنده (گان)
نوريزاده,سعيد;صادقيان,بابک
چکیده مقاله
تابع درهم‌سازي Skein، يکي از پنج تابع درهم‌ساز راه يافته به دور نهايي رقابت SHA3 مي‌باشد. اين تابع، از تابع معمانگاري قطعه‌اي Threefish به عنوان هسته‌ اصلي خود استفاده نموده است. در اين مقاله، مشخصه‌هاي تفاضلي مناسب را به منظور حمله بر تابع درهم‎سازي Skein ارائه خواهيم نمود. براي يافتن اين مشخصه‌ها، روش بهينه سازي الگوريتم ژنتيک مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مهمترين چالش در استفاده از اين روش، بازنمايي مشخصه‌ها در قالب ژن‌ها مي‌باشد. مشخصه‌هاي ارائه شده براي حملات 17، 22 و 23 دوري Skein512 به ترتيب داراي پيچيدگي 238، 2134 و 2189 مي‌باشند.

متن کامل مقاله