عنوان
ارائه يک روش بهبود يافته جهت کنترل دسترسي بازخوان ها به کانال اشتراکي درسيستم هاي بازشناسي از طريق امواج راديوئي متراکم
نویسنده (گان)
عيسي زاده کجيدي,ندا;گلسرخ تبار اميري,مهدي
چکیده مقاله
فناوري بازشناسي از طريق امواج راديويي (RFID) ، يکي از پرکاربردترين فناوري هاي بي سيم عصر حاضر است. بازخوان و برچسب دو مولفه ي اصلي اين فناوري هستند. امروزه براي پياده سازي سيستم هاي RFID در کاربردهاي مختلف تجاري، صنعتي و پزشکي ممکن است از چندين بازخوان که در مجاورت يکديگر قرار گرفته اند استفاده شود. فعاليت همزمان بازخوان هايي که با تراکم بالا در کنار يکديگر قرار گرفته اند ممکن است منجر به نرخ تصادم بالاي بازخوان ها شود که مي تواند باعث کاهش بهره وري سيستم هاي RFID شود. ارائه ي راه حلي مناسب براي اجتناب از تصادم و به حداقل رساندن آن براي افزايش کارائي اين سيستم ها ضروري است. راه حل هاي مختلفي با اين منظور ارائه شده است، اما بيشتر آنها مطابق با قوانين و استانداردهاي سيستم RFID نيستند و از منابع شبکه استفاده کارائي نمي کنند. پروتکل پيشنهادي يک پروتکل ضدتصادم جديد است که توان عملياتي بالاتري نسبت به بقيه پروتکل هائي که براي محيط متراکم بازخوان مطرح شده اند، ارائه مي دهد. اين پروتکل کاملاً مطابق با قوانين و استانداردهاي اروپائي است. در اين مقاله راه حلي براي بالا بردن توان عملياتي سيستم هاي RFID، با استفاده از افزايش تعداد بازخوان هائي که همزمان با هم فعاليت مي کنند ارائه شده است. روش پيشنهادي توان عملياتي پروتکل GDRA را بدون نياز به سخت افزار اضافي افزايش داده است.

متن کامل مقاله