عنوان
تبديل کسب‌وکار بين سازماني به هم‌سرايي سرويس‌ها با نگاشت از زبان BPMN 2.0 به زبان WS-CDL
نویسنده (گان)
پارسا,سعيد ;ابراهيمي فرد,امير;خرم آبادي آراني,مصطفي ;اميري,محمدجواد
چکیده مقاله
ترکيب مناسب سرويس‌هاي کسب‌وکار نيازمند آگاهي دقيق از جريان کار و فرآيند کسب‌وکار مربوطه است، چالش اصلي در اين ميان چگونگي ارتباط مفاهيم، عناصر و زبان‌هاي موجود در دو حوزه سرويس‌گرايي و حوزه کسب‌وکار است. در اين مقاله نگاشتي از زبان کروگرافي 2 BPMN به عنوان يکي از مناسب‌ترين زبان‌هاي حوزه‌ي فرآيندگرايي در جهت مدل‌سازي هم‌سرايي به زبان WS-CDL به عنوان يکي از شناخته‌شده‌ترين زبان‌هاي حوزه‌ي سرويس‌گرايي در جهت توصيف کروگرافي، ارائه‌شده است. در اين نگاشت علاوه بر توجه به نگاشت ساختاري عناصر، به ترتيب نگاشت عناصر نيز توجه شده است؛ از اين رو در هر گام قسمتي از نمودار BPMN 2.0 به زبان WS-CDL تبديل شده و سرانجام کل نمودار به يک بسته‌ي زبان WS-CDL نگاشت مي‌شود. خروجي اين نگاشت يک بسته‌ي WS-CDL کامل است که شامل تمام قسمت‌هاي ضروري براي توصيف هم‌سرايي سرويس‌ها خواهد بود.

متن کامل مقاله