عنوان
يک موتور همتاسازي فازي جديد براي پايگاه داده فعال
نویسنده (گان)
تقي زاده,مهدي;نقيب زاده,محمود
چکیده مقاله
تئوري مجموعه هاي فازي در برنامه هاي متفاوتي از کنترل گرفته تا مديريت پايگاه داده ها استفاده مي شود. در پايگاه داده هاي فعالي که از همگام سازي همزمان براي انتشار تغييرات از منبع به مقصد استفاده مي کنند اگر تعداد رويدادهايي که سبب انتشار مي شوند افزايش يابد آنگاه مجموع تاخيرات برنامه ممکن است افزايش يابد که غير قابل قبول مي باشد. در اين مقاله همتاسازي فازي را پيشنهاد مي کنيم که تاخير برنامه را کاهش مي دهد و از روش ماشه چکاني فازي استفاده مي كند. اين روش پياده سازي و ارزيابي شده است و در قياس با دو روش همتاسازي مشتاق و تنبل بهتر عمل مي کند.

متن کامل مقاله