عنوان
ارائه يک رويکرد ترکيبي ابرابتکاري براي حل مسأله انتخاب ويژگي
نویسنده (گان)
مرداني,سپيده;نظام آبادي پور,حسين
چکیده مقاله
اين مقاله بر مبناي رويکرد ابرابتکاري به مسأله انتخاب ويژگي مي پردازد. انتخاب ويژگي هاي ضروري و مؤثر از مسائل مهم در بازشناسي الگو است. در روش پيشنهادي، الگوريتم فراابتکاري جستجوي گرانشي را با چندين جستجوگر محلي ترکيب شده است. کارايي روش پيشنهادي روي پايگاه داده هاي استاندارد با معيار نرخ طبقه بندي درست بررسي شده است. نتايج آزمايش ها و مقايسه با الگوريتم هاي ممتيک و الگوريتم جستجوي گرانشي باينري کارايي مناسب الگوريتم پيشنهادي را تاييد مي کند.

متن کامل مقاله