عنوان
پيشنهاد يک مدل خطي براي مسأله زمانبندي انرژي آگاه با در نظر گرفتن پديده تداخل در شبكه¬هاي حسگر بي¬سيم بلادرنگ
نویسنده (گان)
رافع,رضا;حميدانور,مريم
چکیده مقاله
يکي از موضوعات مهم در شبکه¬هاي حسگر بي¬سيم بلادرنگ کاهش مصرف انرژي به دليل محدود بودن منابع انرژي گره¬ها مي¬باشد. در اين شبکه¬ها علاوه بر محدوديت منابع انرژي، مدت زمان ارسال پيغام¬ها نيز داراي محدوديت است و اگر تحويل پيغام به مقصد تا قبل از اتمام زمان ضرب العجل تعيين شده انجام نگيرد، پيغام حذف خواهد شد. اما افزايش نرخ تحويل پيغام¬ها باعث افزايش مصرف انرژي در شبکه مي¬شود. استفاده از راهکارهايي همچون ارسال موازي پيغام¬ها و مسيريابي چند پرشي موجب افزايش نرخ تحويل پيغام¬ها و کاهش مصرف انرژي مي¬شود. اما ارسال¬هاي موازي بدليل وجود پديده تداخل با محدوديت مواجه هستند. زيرا ارسال همزمان گره¬هايي که در دامنه تداخلي يکديگر قرار دارند با شکست مواجه خواهد شد و موجب از بين رفتن پيغام¬ها مي¬شود. در اين مقاله با در نظر گرفتن پديده تداخل يک مدل خطي براي مسأله زمانبندي انرژي آگاه با امکان ارسال موازي در شبکه¬هاي حسگر بي-سيم بلادرنگ ارائه شده است. در اين مدل هدف کمينه کردن مصرف انرژي و تعداد هدر رفت بسته¬ها است. مدل پيشنهادي قادر به تعيين زمانبندي بهينه با توجه به محدوديت¬هاي حاکم بر شبکه مي¬باشد.

متن کامل مقاله