عنوان
يک روش رمزنگاري تصوير بلاک-مبنا با استفاده از اتوماتاي سلولي و نگاشت آشوب
نویسنده (گان)
کبيري راد,سعيده;اسلامي,زيبا
چکیده مقاله
در اين مقاله يک الگوريتم رمزنگاري تصوير بلاک-مبنا، با استفاده از اتوماتاي سلولي خطي برگشت پذير و نگاشت آشوب ارائه ميدهيم. الگوريتم ارائه شده در برابر انواع حملات متن آشکار انتخاب شده، متن آشکار شناخته شده و ساير حملات مقاوم است. از مزاياي روش ارائه شده در برابر ساير روش‌هاي مشابه، قابليت پردازش موازي همراه با حساسيت بالاي تصوير-رمز نسبت به يک تغيير جزئي در تصوير-آشکار است، طوري که تغيير جزئي در يک بلاک‌، تمام بلاک‌هاي قبل يا بعد از آن را نيز متأثر مي‌کند. همچنين با استفاده از نتايج تجربي نشان خواهيم داد که ارتباط اندکي بين تصوير آشکار و تصوير رمز وجود دارد و همچنين تصوير رمز نسبت به تغييرات کليد يا تصويرآشکار، حساسيت بالايي دارد. در نهايت نيز روش پيشنهادي را با چندين روش مشابه مقايسه خواهيم کرد.

متن کامل مقاله