عنوان
ارائه يک روش استخراج ويژگي از سيگنال گفتار بر مبناي حل يک معادله ديوفانتين و وابستگي به ورودي
نویسنده (گان)
احمدي,مرتضي علي;دیانت ,روح الله;باباعلی ,باقر
چکیده مقاله
در اين مقاله، روشي براي استخراج ويژگي از سيگنال گفتار، ارائه شده است. ايده کلي روش آن است که ساختار و چينش فيلترها در بانک فيلتر استخراج کننده ويژگي، متغير و انعطاف پذير باشد؛ درحالي‏که الگوريتم‏هاي معمول استخراج ويژگي مانند MFCC، PLP ... ساختاري ثابت دارند. در روش پيشنهادي، ابتدا، پهناي باند فرکانسي به قسمت‏هاي مساوي تقسيم مي‏شود. سپس با تشکيل يک معادله ديوفانيتن و درنظر گرفتن شرايط محدودکننده مناسب و در نهايت با حل اين معادله، چينش بهينه بانک فيلتر برمبناي داده‏هاي آموزشي دردسترس، به دست مي‏آيد. اين امر موجب مي‏شود که با تغيير داده‏هاي آموزشي، ساختار بانک فيلتر نيز تغيير کند و متناسب با کاربرد موردنظر، تنظيم گردد. نتايج پياده سازي روي پايگاه داده TIMIT، بيانگر بهبود کارايي الگوريتم پيشنهادي نسبت به روش MFCC مي‏باشد.

متن کامل مقاله