عنوان
نظرکاوي با استفاده از برچسب‌‌هاي نحوي و معنايي و کشف روابط حسي جملات فارسي
نویسنده (گان)
اصغري نکاح,سيد محمد;کاهاني,محسن;عسگريان,احسان
چکیده مقاله
نظرات منتشر شده در وب مي‌توانند به عنوان يک منبع اطلاعاتي مهم در فرايند تصميم‌گيري، مورد توجه قرارگيرند. نظرکاوي به عنوان يک حوزه علمي نسبتاً جديد در پردازش زبان طبيعي ، سعي در استخراج دانش از متن نظرات دارد. هدف نظرکاوي اين است که حجم انبوهي از نظرات پيرامون يک موجوديت (يک پديده، يک محصول و ...) توسط ماشين مورد بررسي قرار گيرد و گزارش خلاصه شده‌اي از احساس بيان شده در آن به کاربر ارائه گردد. براي دستيابي به اين هدف تکنيک‌‌هاي آماري، داده کاوي و پردازش زبان طبيعي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين پژوهش تلاش شده است که با استفاده از تعريف برچسب‌‌هاي جديد معنايي براي نظرات و کشف ارتباطات ميان اين برچسب‌‌ها و نقشهاي نحوي در واحد جمله به دقت بالاتري دست يابيم. همچنين بخش عمده‌ي پژوهش¬‌‌هاي نظرکاوي در زبان انگليسي صورت گرفته است و در ساير زبان‌ها از جمله فارسي تحقيقات کمي انجام شده و دستاوردهاي اندکي بدست آمده است. در اين تحقيق نظر کاوي براي متن نظرات در زبان فارسي استفاده شده است. همچنين چالش‌‌هاي خاص اين زبان نيز مطرح شده و راهکار جديدي جهت رفع آنها پيشنهاد شده است. در انتها نيز روش پيشنهادي مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده، حاکي از بهبود دقت روش پيشنهادي نسبت به روش‌هاي مشابه بر روي زبان فارسي است.

متن کامل مقاله