عنوان
پيش بيني کننده پرش توان پايين براي سيستم هاي نهفته
نویسنده (گان)
سياردوست تبريزي,سينا ;ارسالي صالحي نسب,مصطفي ;سيدآقايي رضايي,سيدحسين
چکیده مقاله
امروزه واحد پيش بيني کننده پرش يکي از اجزاي مهم در پردازنده هاي نهفته نسل جديد به حساب مي آيد. اين واحد به منظور کاهش سربار مخاطرات کنترلي در خط لوله پردازنده هاي مدرن استفاده مي شود. افزايش اندازه اين واحد در پردازنده و استفاده از الگوريتم‌هاي پيچيده در آن باعث افزايش توان مصرفي اين واحد مي‌شود. ميزان دقت اين واحد سبب بهبود موازي سازي در سطح دستورات (ILP) و همچنين بهبود کارايي پردازنده مي گردد. اگرچه استفاده از اين واحد بهبود کارايي را به همراه دارد، ولي سبب افزايش توان مصرفي مي شود. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که حدود 10% از مصرف توان پردازنده ها در سيستم هاي نهفته (Embedded)، مربوط به اين واحد است. اين موضوع به دليل محدوديت منابع توان در اين سيستم ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. حذف دسترسي‌هاي بي‌فايده به اين واحد مي‌تواند مصرف توان را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد. در اين مقاله با حذف دسترسي هاي بيهوده براي پرش‌هاي خوش‌رفتار، توان مصرفي اين واحد را کاهش داده ايم. روش ارائه شده بر اساس جدولي بنام ATBT کار مي کند که وظيفه آن نگهداري اطلاعات مربوط به پرش خوش رفتار مي باشد.

متن کامل مقاله