عنوان
پروتکل مسيريابي کنترل پوياي ازدحام و کنترل نرخ حذف بسته هاي کانال هاي ارتباطي در شبکه‌هاي سيار موردي
نویسنده (گان)
صحتي,مطهره;اديب نيا,فضل الله
چکیده مقاله
شبکه موردي سيار مجموعه‌اي از نودهاي متحرک است که با استفاده از ارتباطات بي‌سيم به تبادل اطلاعات مي‌پردازند. هر نود ارسال کننده داده ممکن است به علت بار ترافيک سنگين دچار اردحام شود. رخداد اين امر باعث افزايش تعداد بسته‌هاي حذف شده در سطح شبکه، طولاني‌تر شدن تاخير دريافت بسته‌ها در مقصد و عدم بهره برداري مناسب از منابع شبکه مي‌شود. بنابراين جهت مقابله با پديده ازدحام، طراحي پروتکل‌هاي مسيريابي که علاوه بر انجام رسالت ارسال داده بين مبدا و مقصد، داراي مکانيزمي جهت پيشگيري و کنترل ازدحام هستند، اهميت دارد. در اين رابطه مي توان به پروتکل DCDR اشاره کرد که يک پروتکل مسيريابي با قابليت کنترل ازدحام در شبکه هاي سيار موردي مي باشد. اين پروتکل جهت پيش‌بيني و جلوگيري از وقوع ازدحام از يک مکانيزم کنترل ازدحام مناسب، براساس تخمين ميانگين طول صف در هر نود استفاده مي‌کند، اما فاقد مکانيزم مناسب جهت کنترل و کاهش نرخ بسته‌هاي حذف شده در لايه داده، به هنگام خرابي کانال مي باشد. در اين پژوهش پروتکل مسيريابي DCLFDR جهت کنترل ازدحام در لايه شبکه و کنترل نرخ بسته‌هاي حذف شده در لايه داده پيشنهاد مي‌شود. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که پروتکل DCLFDR نسبت به DCDR، در معيارهاي تاخير انتها‌به‌انتها و نسبت تحويل داده داراي عملکرد بهتري است.

متن کامل مقاله