عنوان
چارچوب کاري نرم‌افزار: چشم‌اندازي جديد
نویسنده (گان)
هاشمي,مليحه;گرگان محمدي,رضا;عبداله زاده بارفروش,احمد
چکیده مقاله
چارچوب کاري از مهم‌ترين تکنيک‌هاي مورد استفاده در مهندسي نرم‌افزار براي توليد سيستم‌هاي نرم‌افزاري است. جهت دستيابي به کيفيت، هزينه و زمان‌بندي مورد نظر، چارچوب کاري بايد بر مبناي رويکرد مهندسي به شيوه‌اي ساختار يافته، قاعده‌مند و قابل اندازه‌گيري به کار گرفته شود. در اين مقاله، يک چشم‌انداز جديد از بعد مهندسي بر روي چارچوب کاري نرم‌افزار پيشنهاد و مسائل مورد توجه در آن معرفي خواهند شد. براي اين منظور، تعاريف موجود و پر ارجاع چارچوب کاري در مهندسي نرم‌افزار که مي‌توانند ويژگي‌ها و عناصر مشترک يک چارچوب کاري را نشان دهد مورد بررسي قرار گرفته‌اند. با تحليل اين عناصر و ويژگي‌ها، يک فرامدل با استفاده از نمودار کلاس UML ارائه مي‌گردد که مشخص کننده‌ي مفاهيم و ارتباطات عمومي چارچوب کاري در چشم‌انداز پيشنهادي مي‌باشد. در نهايت، بر مبناي فرامدل توليد شده، چارچوب کاري صحت‌سنجي و اعتبارسنجي به عنوان نمونه بيان مي‌شود.

متن کامل مقاله