عنوان
بازيابي تصاوير هواپيماهاي جنگنده بر اساس مدل سه بعدي
نویسنده (گان)
محمدي,مريم;معروضي,اميدرضا
چکیده مقاله
در اين مقاله، مسأله بازيابي تصاوير هواپيماهاي جنگنده از يک پايگاه داده شامل 10 مدل مختلف بر اساس يک تصوير پرس وجو، مورد بررسي قرار گرفته است. هواپيماهاي هم مدل با تصوير پرس وجو در درون پايگاه داده شناسايي و به کاربر ارائه مي شوند. چالش اصلي در بازيابي، هم زاويه نبودن منظر ديد دوربين در تصاوير موجود در پايگاه داده و تصوير پرس و جو است که براي حل آن استفاده از مدل سه بعدي هواپيماهاي جنگنده و تهيه تصاوير مرجع از زواياي ديد مختلف توسط نگاشتهاي هندسي سه بعدي (دوربينهاي مجازي) پيشنهاد شده است. دو روش مختلف براي استخراج ويژگي از تصاوير و اندازه گيري شباهت تصاوير پيشنهاد داده ايم. اولي بر مبناي اندازه گيري مساحت ناحيه ناهمپوشان و ديگري بر مبناي هيستوگرام زاويه گراديان کار مي کند. نتايج شبيه سازي برتري روش دوم هم به لحاظ دقت بازيابي و هم سرعت اجراء را نشان مي دهند. عليرغم استفاده از چند کلاس شبيه هم در پايگاه داده، دقت بازيابي حدود 70 درصد بدست آمده، اميدبخش است.

متن کامل مقاله