عنوان
بهينه¬سازي چند مدي با الگوريتم جستجوي گرانشي به همراه تكنيك جايگاه¬يابي k-means و نخبه¬گراييloop in Loop
نویسنده (گان)
نورمحمدي زرده سوار,محمد;گلزاري,شهرام;موسوي,امين
چکیده مقاله
بشر براي حل مسائل خود، همواره به دنبال راه¬حلي بوده كه هزينه كمتري داشته باشد. از اين رو مسائل بهينه¬سازي توجه محققان را به خود جلب نموده¬اند. از مهمترين روش¬هاي برخورد با اين مسائل، الگوريتم¬هاي تکاملي هستند كه بيشتر آن¬ها از طبيعت الهام گرفته شده¬اند. الگوريتم جستجوي گرانشي يكي از الگوريتم¬هاي تکاملي مي¬باشد كه در برخورد با مسائل تك مدي كارايي خود را نشان داده است. براي موفقيت اين الگويتم در مسائل چند مدي، آن را با يكي از تكنيك¬هاي جايگاه يابي به نام K-means و تکنيک نخبه¬گرايي جديد loop in Loop تركيب نموده¬ايم. کارايي اين الگوريتم ترکيبي در بخش نتايج آزمايشگاهي مشاهده مي¬شود.

متن کامل مقاله