عنوان
به‌کارگيري مدل‌هاي معماري زمان اجرا براي پشتيباني از خودتطبيقي در برنامه‌هاي کاربردي مبتني بر سرويس
نویسنده (گان)
صديقياني,کاوان;شمس,فريدون
چکیده مقاله
امروزه برنامه‌هاي کاربردي مبتني بر سرويس به‌منظور کاهش تأثير تغييرات محيطي نيازمند تطبيق در زمان اجرا هستند تا بدين ترتيب قادر به حفظ ويژگي‌هاي کيفي عملکردهاي پايه باشند. اين نياز در برنامه‌هاي کاربردي تطبيق‌پذير مبتني بر سرويس، از طريق ايجاد سازوکارهاي مناسب براي اعمال استراتژي‌هاي تطبيق مرتفع مي‌شود. اما در اين حوزه جداسازي دغدغه تطبيق‌پذيري از منطق برنامه‌ها و ايجاد خودتطبيقي در يک لايه مستقل از کاربردها و سرويس‌دهنده‌ها چالش مهمي محسوب مي‌شود. اين مقاله راهکاري را براي ايجاد سازوکار خودتطبيقي در برنامه‌هاي کاربردي مبتني بر سرويس بر اساس مدل‌هاي معماري زمان اجراي مستقل از منطق برنامه‌ها ارائه مي‌دهد. در اين روش مدل‌هاي معماري زمان اجرا فضايي براي نمايش وظايف و نيازمندي‌هاي کيفي سيستم در سطح فرايند به همراه خصوصيات زمان اجراي سيستم فراهم مي‌آورد. در اين راستا، براي تعريف مدل‌هاي معماري زمان اجرا متامدلي ارائه شده است که بر اساس آن نحوه تبديل استراتژي‌هاي تطبيق به مدل‌هاي زمان اجرا و نحوه اعمال آن بر سيستم تعريف مي‌شود. بررسي روش ارائه شده بر روي يک نمونه موردي نشان مي‌دهد که اين روش مي‌تواند امکان فراهم آوردن خودتطبيقي را بر اساس مدل‌هاي زمان اجرا و جدا از منطق برنامه‌ها فراهم سازد.

متن کامل مقاله