عنوان
بهينه¬سازي پارامترها به همراه انتخاب ويژگي براي طبقه بند SVM توسط الگوريتم چندهدفه ي PSO
نویسنده (گان)
بهروان,ايمان;ظهيري,سيد حميد
چکیده مقاله
ماشين بردار پشتيبان ( SVM ) يک طبقه بند دو کلاسه است که در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. عملکرد اين طبقه بند به مقدار پارامترهاي آن از جمله پارامتر C ( Penalty factor ) و پارامتر موجود در کرنل بستگي دارد. همچنين انتخاب تابع کرنل مناسب هم تاثير بسزايي در بهبود عملکرد آن دارد. در کنار موارد ذکر شده انجام فرايند انتخاب ويژگي نه تنها مي تواند باعث بهبود عملکرد طبقه بند مذکور شود بلکه باعث کاهش زمان آموزش و پيچيدگي محاسبات نيز مي گردد. در اين پژوهش ما از الگوريتم چندهدفه ي PSO ( MOPSO ) در بهينه سازي طبقهبند ماشين بردار پشتيبان براي دو تابع هدفِ نرخ بازشناسي و قابليت اطمينان استفاده کرده ايم.

متن کامل مقاله