عنوان
مدل‌سازي پيش بيني زايمان زودرس در زنان باردار با استفاده از شبکه‌هاي بيزين
نویسنده (گان)
وفايي جهان,مجيد;علامتيان,زهره
چکیده مقاله
زايمان زودرس يکي از علل عمده مرگ‌و‌مير در نوزادان محسوب مي‌شود و به زايماني گفته مي‌شود که سن بارداري در آن کمتر از 37 هفته باشد. عوامل بسياري احتمال اين زايمان را افزايش مي‌دهند. بنابراين به نظر مي‌رسد که يافتن مدلي براي پيش بيني احتمال بروز زايمان زودرس بر مبناي برخي عوامل موثر، گامي مفيد در جهت کاهش مرگ‌و‌مير ناشي از اين زايمان باشد. در اين مقاله عوامل موثر در بروز زايمان زودرس بررسي و سپس توسط شبکه بيزين مدل‌سازي شده است. مدل‌سازي با استفاده از نرم‌افزار Netica صورت گرفته است. با استفاده از مدل به دست آمده ميزان تاثيرگذاري هر عامل بررسي و به اين نتيجه رسيده شد که عدم وجود ويژگي ناحيه غددي سرويکس در مدل داراي اهميت بالاتري در احتمال بروز زايمان زودرس است. درنهايت مدل با داده‌هاي آزمون ارزيابي شد و صحت 95.522% به دست آمد.

متن کامل مقاله