عنوان
فيلتر کالمن مبتني بر معيار بيشينه کورآنتروپي با روابط بازگشتي، در حضور نويز غيرگاوسي
نویسنده (گان)
ايزانلو,رضا;شمس داودلي,احسان;صدوقي يزدي,هادي
چکیده مقاله
در اين مقاله، تخمين حالت سيستم در حضورِ دو گونه نويز غيرگاوسي (مخلوطِ گاوسي و پرت) مورد بررسي قرار گرفته است. فيلتر کالمن يکي از الگوريتم‌هاي تخمين حالت است که در حضور نويز گاوسي، جواب بهينه ارائه مي¬دهد، ولي درصورتي‌که نويز غيرگاوسي باشد، بهينه نيست. براي حل اين چالش، در يادگيري نظريه اطلاعاتي، معياري با نام کورآنتروپي ارائه‌شده است که به دليل استفاده از مُمان¬هاي مرتبه بالا در سيگنال، نسبت به نويز غيرگاوسي مقاوم است. فيلتر کالمن مبتني بر معيار بيشينه کورآنتروپي، تنها در يک مقاله مورد بررسي قرارگرفته و يک رابطه غير بازگشتي، ارائه نموده است که همواره پايدار نيست. در اين مقاله، ابتدا روش غير بازگشتي اخير را بهبود داده و سپس روش بازگشتي جديدي را ارائه خواهيم نمود که نسبت به نويز غيرگاوسي مقاوم است. روش ارائه‌شده داراي دو مزيتِ دقتِ تخمين بالا و زمان اجراي پايين، به¬طورهمزمان است. در انتها نيز الگوريتم پيشنهادي را در يک کاربرد رهگيري پياده‌سازي مي‌کنيم و برتري آن را در مقايسه با ساير روش‌هاي موجود، نشان مي‌دهيم.

متن کامل مقاله