عنوان
ارائه يک روش بهبوديافته براي پردازش پرس‌وجوهاي تجمعي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم
نویسنده (گان)
مرتضوي,فرزانه;فراهي,احمد
چکیده مقاله
پرس‌وجوهاي تجمعي از مهم‌ترين پرس‌وجوهايي هستند که براي جمع‌بندي اطلاعات دريافتي حسگرها، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.روش‌هاي پردازش پرس‌وجوهاي تجمعي به دو دسته روش‌هاي درخت-محور و روش‌هاي مسير-محور تقسيم مي‌شوند که با توجه به مزاياي روش‌هاي مسير-محور، پژوهش‌هاي جديد به سمت اين روش‌ها سوق يافته‌اند. در مقالات اخير، تمرکز الگوريتم‌هاي مسير-محور ارائه شده براي پردازش پرس‌وجوهاي تجمعي، بر کاهش مصرف انرژي حسگرها بوده است. يکي ديگر از پارامترهاي مهم در پردازش پرس‌وجوهاي تجمعي، افزايش سرعت اجرا و کاهش زمان اجراي پرس‌وجو است. هدف اين مقاله، ارائه‌ي روشي مسير-محور براي بهبود سرعت اجراي پردازش پرس‌وجوهاي تجمعي با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي انرژي است. در روش پيشنهادي براي افزايش سرعت پردازش پرس‌وجوها، از موازي‌سازي مسيرهاي پرس‌وجو استفاده شده است. شبيه‌سازي الگوريتم پيشنهادي در محيط نرم‌افزار Matlab صورت گرفته است. نتايج شبيه‌سازي انجام شده نشان مي‌دهد که زمان اجراي روش پيشنهادي به طور شاخصي از روش‌هاي پيشين کمتر بوده و مصرف انرژي آن تقريباً مشابه روش‌هاي گذشته است.

متن کامل مقاله