عنوان
ارائه يک مدل تحليلي جهت ارزيابي تاخير انتها به انتها در شبکه حسگر بي سيم با استفاده از مدل صف بنديM/M/1
نویسنده (گان)
ريخته گر,نگار;کشتگري,منيژه
چکیده مقاله
شبکه هاي حسگر بي سيم داراي کاربردهاي فراوان در حوزه هاي گوناگون علم و صنعت هستند. نظارت بر محيط نيز يکي از کاربردهاي مهم اين گونه شبکه ها به شمار مي آيد. در اين مقاله، يک شبکه حسگر بي سيم را به عنوان يک شبکه ناظر بر محيط با هدف تشخيص آتش سوزي جنگل در نظر گرفتيم. با توجه به کاربرد، اين گونه شبکه ها نسبت به تاخير انتقال داده بسيار حساس بوده و علاوه بر آن گره هاي حسگر نيز داراي منابع محدود انرژي هستند. به دليل اهميت اين شبکه و قابليت نظارت بلادرنگ آنها، به شبکه اي با ارتباط هاي قابل اطمينان و با تاخير کم انتها به انتها نياز خواهيم داشت. در اين مقاله، يک مدل تحليلي جهت ارزيابي متوسط تاخير انتها به انتها پيشنهاد خواهيم داد. اين مدل با توجه به ترافيک بسته هاي رسيده و مکانيزم هاي جلوگيري از تصادم در يک شبکه حسگر بي سيم چند گامه با استفاده از مدل صف بندي M/M/1 ارائه شده است. جهت ارزيابي و تاييد مدل تحليلي، با استفاده از نرم افزار NS-2 شبکه ي خود را شبيه سازي کرده و نتايج حاصل از آن را با نتايج مدل تحليلي مقايسه کرديم. در نهايت مي توان بيان کرد که مدل تحليلي از نظر ميزان تاخير انتها به انتها به ميزان 89% با نتايج شبيه سازي مطابقت دارد.

متن کامل مقاله