عنوان
بهبود روش حذف سيم با استفاده از نگاشت اهميت تصوير مبتني برخروجي درخت چهارگانه
نویسنده (گان)
خاتمي,فاطمه سادات;يغمايي,فرزين
چکیده مقاله
تغيير سايز تصوير براي نمايش در نمايشگرهاي مختلف شامل موبايل ها و کامپيوترها اهميت زيادي دارد و بايد به صورتي باشد که محتواي تصوير حفظ شود .زيرا بسياري از تکنيک هاي تغييرسايزازجمله تغيير مقياس باعث از دست رفتن اطلاعات آن مي شود. روش حذف سيم بر اساس سطوح انرژي، روشي کاراتر و با افت کيفيت کمتر از نظر چشم انسان براي اين کار پيشنهاد مي دهد اما در برخي تصاوير باعث تخريب قسمت هاي مهم مي شود. لذا به منظور بهبود کيفيت تصاوير خروجي،به دنبال روشي کاراتر براي حذف سيم هستيم. يکي از مسائل مهم در روش حذف سيم ، نحوه تعيين ميزان اهميت براي قسمت هاي مختلف آن است. در اين مقاله با استفاده از درخت چهارگانه، نقشه اهميت جديدي براي تصوير به دست آورده ايم که با استفاده از آن مسيرهاي به هم پيوسته کم اهميت، از بالا به پايين انتخاب شده و حذف مي گردند تا تصوير به سايز دلخواه برسد. نتايج نشان مي دهد استفاده از اين نگاشت اهميت در روش حذف سيم باعث بهبود کيفيت تصاوير خروجي به خصوص در تصاوير چهره مي شود بدون آنکه تغيير مشهودي در سرعت الگوريتم ايجاد کند.

متن کامل مقاله