عنوان
انتخاب ديد ذخيره شده در پايگاه¬داده تحليلي با استفاده از الگوريتم جستجوي فاخته
نویسنده (گان)
شايق بروجني,پروانه;دانشپور,نگين
چکیده مقاله
پايگاه داده تحليلي حجم زيادي از اطلاعات که در سيستم¬هاي تصميم¬گيرنده و گزارش¬گير مورد استفاده قرار مي¬گيرد را ذخيره مي¬کند. دراين سيستم¬ها سرعت پاسخگويي به پرس¬جوها به علت حجم زياد داده¬هاي ذخيره شده، پايين است. از آنجايي¬که اين سيستم¬ها عموما مورد استفاده مديران ارشد در سازمانهاي مختلف هستند، در نتيجه افزايش سرعت در اين سيستم¬ها حائز اهميت است. يکي از روش¬هاي افزايش سرعت، ذخيره¬ ديدها جهت پاسخ¬گويي به پرس¬وجوها است. از طرفي ذخيره کليه ديدها نياز به حجم حافظه زياد دارد و غيرممکن است. راهکارانتخاب يک مجموعه ديد مناسب از بين همه ديدها مي¬باشد. مسئله جستجو وانتخاب يک زيرمجموعه از يک فضاي بزرگ يک مسئله NP hard است. تا کنون الگوريتم¬هاي زيادي براي يافتن اين مجموعه معرفي شده¬اند، که در اين بين الگوريتم¬هاي تکاملي بسيار مورد استفاده قرار گرفته¬اند. در اين مقاله از الگوريتم جستجوي فاخته براي پيدا کردن N ديد که بهترين نتيجه را داشته باشند استفاده مي شود. آزمايشات نشان مي¬دهد که اين الگوريتم در مقايسه با الگوريتم¬ انتخاب ديد ژنتيک داراي سرعت بيشتري است.

متن کامل مقاله