عنوان
الگوريتم زمانبندي در محاسبات ابري ترکيبي بر پايه افزايش امنيت داده ها
نویسنده (گان)
رضائيان,امين;نقيب زاده,محمود;ابريشمي,حميدرضا
چکیده مقاله
به کار گيري فناوري محاسبات ابري از بدو ابداع تا به امروز رو به رشد بوده و اين روند با شتاب ادامه دارد. در اين ميان کليه سازمانهاي تجاري و تحقيقاتي در ابعاد بزرگ، متوسط و يا حتي کوچک خواهان اين هستند که خود را با اين فناوري که در مرزهاي علم قرار گرفته است تطبيق دهند. استفاده از ابر خصوصي براي اجراي جريانهاي کاري، کاهش هزينه و امنيت بيشتر اطلاعات سازمان را به دنبال خواهد داشت؛ در حاليکه نياز به منابع پردازشي و ذخيره سازي بيشتر، سازمان را به سوي استفاده از ابر عمومي سوق مي دهد. ابر عمومي سرويس هاي فناوري اطلاعات را به صورت واحدهاي کوچک و در مقياس بالاتري نسبت به ابر خصوصي به کاربران اجاره مي دهد که مخاطرات احتمالي در حفاظت از اطلاعات حساس سازمان را نيز به همراه دارد. ترکيب ابر خصوصي و ابر عمومي به عنوان ابر ترکيبي شناخته مي شود که در آن اجراي وظايف جريان کاري مي تواند بر روي ابر خصوصي و يا ابر عمومي انجام شود. هدف از اين مقاله ارائه يک الگوريتم زمانبندي برنامه هاي جريان کاري براي افزايش امنيت اطلاعات در ابر ترکيبي مي-باشد، به صورتي که با تضمين اجراي وظايف حساس سازمان بر روي ابر خصوصي، برنامه جريان کاري را با حداقل هزينه و در مدت زمان تعيين شده توسط کاربر اجرا نمايد.

متن کامل مقاله