عنوان
يافتن کوتاهترين مسير پوششي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با استقرار معين
نویسنده (گان)
علي عبدي,امين;محدث خراساني,علي
چکیده مقاله
مسأله‌ي پوشش، يکي از بنيادي‌ترين مسائل مطرح در شبکه‌هاي حسگر بي¬‌سيم است که با گسترش روزافزون اين فناوري، از جهات مختلفي طبقه¬بندي شده و مطالعات گسترده‌اي روي آن انجام شده است. يکي از انواع دسته بندي¬هاي مسائل پوشش، پوشش‌هاي مبتني بر مسير هستند که هدف آنها معمولاً نظارت بر مسير حرکت يک عامل متحرک يا مرز محيط تحت نظارت بوده و چالش‌هاي متنوعي در اين حوزه وجود دارد. در اين مقاله به مسئله‌ي يافتن کوتاهترين مسير پوششي در يک محيط تحت نظارت حسگرها پرداخته شده است. مسير پوششي، مسيري است که ضمن اجتناب از برخورد با موانع، همواره براي حسگرها قابل رؤيت ‌باشد. با بهره‌گيري از تکنيک‌هاي هندسه‌ي محاسباتي و تعميم گراف ديداري، در اين مقاله الگوريتمي براي مسئله ارائه شده است.

متن کامل مقاله