عنوان
ارائه يک فرآيند جديد براي افزايش کيفيت طراحي نرم ‏افزار
نویسنده (گان)
قاليبافان,شکوفه;شادي,مهسا;رسول زادگان,عباس
چکیده مقاله
ضرورت تحقق کيفيت مورد نياز در فرآيند توليد نرم‏ افزار به صورت روزافزون در حال افزايش است. کيفيت نرم ‏افزار عبارت است از ميزان انطباق ويژگي‏هاي کيفي نرم‏ افزار با نيازمندي‏هاي کيفي ذينفعان پروژه. استفاده از الگوهاي طراحي باعث افزايش کيفيت نرم‏ افزار از منظر برخي از ويژگي‏هاي کيفي نظير انعطاف‏ پذيري، قابليت استفاده مجدد و استحکام مي‏ گردد. در اين مقاله درصدد ارائه راهکاري به منظور تسهيل به‌کارگيري الگوهاي طراحي در فرآيند توليد نرم ‏افزار هستيم. شايان ذکر است که در فرآيند پيشنهادي، برخي از فازها به منظور افزايش سرعت و دقت به صورت خودکار انجام مي‏ پذيرند. در ادامه، به منظور ارزيابي قابليت اجراي فرآيند پيشنهادي، ابتدا فرآيند مذکور بر مبناي الگوي طراحي مشاهده‏ گر سفارشي شده است. سپس نسخه سفارشي شده فرآيند پيشنهادي، در قالب يک مطالعه موردي امکان‏ سنجي گرديده است. نتايج حاکي از قابليت اجراي فرآيند پيشنهادي در جهت افزايش کيفيت طراحي نرم ‏افزار است.

متن کامل مقاله