عنوان
خلاصه‌سازي موضوعي متون با استفاده از تجزيه تانسور‌هاي سه‌بعدي توسط الگوريتم آناليز معنايي پنهان زماني
نویسنده (گان)
بيابانگرد,عطيه;صنيعي آباده,محمد
چکیده مقاله
امروزه يکي از موضوعات مهم و مورد توجه پژوهشگران در زمينه بازيابي اطلاعات، خلاصه‌سازي خودکار متن مي‌باشد. در همين راستا، متونِ مختلف را مي‌توان در غالب ماتريس‌هاي دوبُعدي کلمه-سند ذخيره نمود. همچنين تاکنون بيشتر خلاصه‌سازي‌هاي انجام شده، روي ماتريس‌هاي دوبعدي حاصل از متن انجام شده است. اين ماتريس‌ها را مي‌توان با اضافه نمودن بعدهاي اطلاعاتي متفاوت، به آرايه‌هاي چندبعدي مختلفي به‌نام تانسور تبديل کرد که حاوي اطلاعات بيشتري نسبت به ماتريس‌هاي دوبعدي باشند. ازجمله‌ي اين ابعاد اطلاعاتي، بعد جغرافيا، زمان، معنا و مفهوم، نويسندگان و ... مي‌باشد. در اين مقاله، با اضافه نمودن بعد زمان به ماتريس کلمه-سند، تانسور کلمه-سند-زمان ايجاد و سپس روش جديدي براي خلاصه‌سازي ارائه شده است. در مدل پيشنهادي با استفاده از روش «آناليز معنايي پنهان زماني» به تجزيه تانسورها پرداخته و زمينه اصلي متون و اهميت موضوعي هرسند در طول زمان مشخص مي‌شود. سپس با محاسبه شباهت معنايي جملات براساس وردنت، جملاتِ مشابه با اهميت کمتر حذف مي‌شوند تا خلاصه نهايي عاري از هرگونه مفاهيم تکراري باشد. ارزيابي روش پيشنهادي بر روي مجموعه داده‌ي استاندارد DUC2007 و با استفاده از معيار ارزيابي ROUGE صورت گرفته است که نتايج حاصل شده، نشان از برتري روش پيشنهادي نسبت به سيستم‌هاي هم‌رده دارد.

متن کامل مقاله