عنوان
کدگذاري خطي با قيد جدول درهم سازي محلي براي دسته بندي سريع تصاوير
نویسنده (گان)
ناظمي,امير;عظيمي فر,زهره
چکیده مقاله
يادگيري ويژگي يکي از مهمترين قسمت‌هاي مربوط به روشهاي برتر بينايي ماشين مي باشد. در حوزه شناسايي شيء و دسته بندي تصاوير، يادگيري ويژگي و به طور خاص کدگذاري ويژگي، نقش اساسي را ايفا مي کنند. در اين مقاله از ميان روشهاي يادگيري ويژگي بدون نظارت، ما سراغ دسته يادگيري ويژگي مبتني بر بازسازي رفته و از ميان اين روشها، روش موفق کدگذاري خطي با قيد محلي (LLC) را انتخاب نموده و سعي در بهبود اين روش نموده ايم. بدين منظور روش کدگذاري خطي با قيد محلي را با مفهوم جدول درهمسازي ترکيب کرده و روش کدگذاري خطي با قيد جدول درهم سازي محلي Locality Hash-table-constrained Linear Coding (LHLC) را پيشنهاد مي دهيم. اين روش علاوه بر سرعت بيشتر از روش LLC، امکان استفاده سريع از توابع کاهش بعد را نيز امکان پذير مي کند. اين الگوريتم بر روي دو مجموعه داده متداول در پردازش تصوير (Pascal Vocabulary 2007 و 15 Scenes) آزمايش شد و نشان داده شد که الگوريتم ضمن حفظ دقت و کارايي، پيچيدگي محاسباتي روش LLC را کاهش مي دهد.

متن کامل مقاله